سازها


مطالب این بخش با نظارت افتخاری اساتید و صاحب نظران موسیقی ایران تهیه گردیده است.

  • تار و سه تار: داریوش طلایی و رامین جزایری
  • تمبک: کامبیز گنجه ای
  • چنگ: عبدالعلی باقری نژاد
  • سنتور: مجید کیانی
  • عود: حسین بهروزی نیا
  • قانون: ملیحه سعیدی
  • کمانچه: داوود گنجه ای
  • نی: محمد علی کیانی نژاد